Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve Státní zkušebně strojů a.s.
V této informaci o zpracování osobních údajů ve Státní zkušebně strojů a.s. naleznete mimo jiné údaje o tom, z jakého důvodu a jakým způsobem ve Státní zkušebně strojů a.s. zpracovává Vaše osobní údaje a jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva.

Státní zkušebna strojů a.s. se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a současně od 25. 5. 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým pod zkratkou „GDPR". GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, jehož cílem je ochrana práv občanů před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům je podle terminologie GDPR Státní zkušebna strojů a.s. správcem těchto údajů a Vy, jako fyzická osoba, jste subjektem údajů.

Pro jaké účely Vaše údaje potřebujeme

Státní zkušebna strojů a.s. potřebuje Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, jako subjekt údajů, případně pro splnění konkrétního úkolu ve veřejném zájmu. Státní zkušebna strojů a.s. výslovně upozorňuje, že ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není zapotřebí souhlasu subjektu údajů.

Pokud by pro zpracování osobních údajů potřebovala  Státní zkušebna strojů a.s. získat Váš souhlas, musí tento souhlas být svobodný, konkrétní a informovaný. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv i bez udání důvodu odvolat.

Ve Státní zkušebně strojů a.s. není prováděno žádné automatizované rozhodování (včetně profilování).

Komu Vaše osobní údaje předáváme

V rámci některých zpracování osobních údajů tyto údaje nikomu nepředáváme, pokud to nevyplývá ze smluvního vztahu.

Doba, po kterou uchováváme Vaše osobní údaje

Státní zkušebna strojů a.s. uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů. Tato doba je stanovena příslušnými právními předpisy, nejčastěji zákonem o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že Státní zkušebna strojů a.s. zpracovává osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, budou Vaše údaje uchovávány po dobu trvání souhlasu či do jeho písemného odvolání.

Jaká máte ve vztahu k Vašim osobním údajům práva

Každý, jehož osobní údaje Státní zkušebna strojů a.s. zpracovává, má právo na přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že máte právo získat od Státní zkušebny strojů a.s. potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat k Vašim údajům přístup, získat informace o jejich zpracování i jejich kopie.

Státní zkušebna strojů a.s. je oprávněna v případech, kdy jsou žádosti opakované, nepřiměřené nebo zjevně nedůvodné, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy nebo s Vaším soukromým životem nebo, že Vaše údaje nejsou správné nebo úplné, máte právo požádat o vysvětlení a požadovat, abychom tyto údaje opravili, omezili jejich zpracování či za splnění zákonných podmínek je vymazali.

V případech zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo je-li takovéto zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy Státní zkušebny strojů a.s., máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich údajů.

Dalším právem, které můžete při splnění zákonných podmínek uplatnit, je právo na přenositelnost údajů.

V případě, že jste Státní zkušebně strojů a.s. poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo, kdykoliv tento souhlas odvolat.

Pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na emailu info@statnizkusebna.cz nebo na telefonním čísle 736658332.

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota