Měření hluku a vibrací

Jednou z povinností výrobců a dovozců je uvádět na trh ČR a EU pouze bezpečné výrobky. Podle směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) musí výrobce nebo dovozce kromě jiného informovat uživatele v návodu k používání o hladinách hluku a vibrací emitovaných strojním zařízením.

Další z povinností výrobců a dovozců strojních zařízení je u výrobků uváděných na trh ČR a EU doložit plnění požadavků směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.) z hlediska emisí hluku zařízení používaných ve venkovním prostoru.

Státní zkušebna strojů a.s. provádí měření:

  • hluku emitovaného strojem na pracovním místě;
  • akustického výkonu stroje;
  • zvukového výstražného zařízení strojního zařízení;
  • vibrací emitovaných strojem na pracovním místě;
  • hluku šířeného vzduchem vyzařovaného spotřebičem pro domácnost.

Tato měření zahrnují i oblast hygienického měření hluku a vibrací pro ověření plnění požadavků uvedených v
NV č. 272/2011 Sb.:

  • v pracovním prostředí, pro zařazování prací do kategorií podle vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb.;
  • v mimopracovním prostředí – ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru pro účely hodnocení jejich vlivu na zdraví obyvatelstva.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota