Úvod

tátní zkušebna strojů a.s., jako odborná nezávislá společnost, nabízí širokou škálu odborných činností formou služeb pro výrobce a distributory výrobků strojírenského charakteru, které napomáhají uvádět výrobky na trh v ČR a státech EU.

 

Jsme držiteli:

 • osvědčení o akreditaci vydané ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro systém managementu v oboru "Zkoušky zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, strojů pro stavební a zemní práce, vozidel a strojů a nářadí z příbuzných oborů";
 • osvědčení o akreditaci vydané ČIA pro certifikaci výrobků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013,
 • osvědčení o akreditaci vydané ČIA pro inspekční orgán podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012,
 • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 176/2008 Sb. (strojní zařízení);
 • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 9/2002 Sb. (emise hluku);
 • pověření Ministerstva dopravy ČR jako Technická zkušebna k schvalování technické způsobilosti vozidel, systémů, částí a samostatných technických celků

- kategorií M, N a 0 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (a zrušené směrnice 2007/46/ES) v rozsahu národních malých sérií (NKS), druhých stupňů výroby a jednotlivé výroby,

- kategorií T, C, R a S v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 167/2013,

- kategorie L v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 168/2013,

- všech národních kategorií vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, a podle jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění

- systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků podle harmonizovaných a mezinárodních předpisů, kterými je Česká republika vázána a pro které je zkušebna pověřena certifikační autoritou

- a provádění kontroly shodnosti výroby (COP)

 

 

Působíme v:

 • Mezinárodním systému úředního zkoušení traktorů podle kódů OECD
 • Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací, členu EUROLAB-CZ
 • Svazu zkušeben pro výstavbu, členu EUROLAB-CZ
 • Svazu průmyslu a obchodu ČR
 • Agrární komoře
 • České společnosti pro jakost
 • České společnosti pro technickou normalizaci
 • Těžební unii
 OoA 338 2021

OoA 268 2020 

 Osvědčení o akreditaci pro zkušební
 laboratoř
  č. 214/2021
Osvědčení o akreditaci pro inspekční orgán
č. 214/2021 

Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán výrobků č. 268/2020

 
Rozhodnutí o autorizaci pro autorizovanou
 osobu č. 20/2009
  Rozhodnutí o autorizaci pro autorizovanou
osobu č. 48/2004

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota